Αρ. Απόφασης: 202/2021

Ημερομηνία: 09/07/2021 

Θέμα:
 Απόρριψη αίτησης με αριθμό 3733
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κανονισμού 4(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, και αφού εκτίμησαν ότι η αίτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3733 αίτηση της εταιρείας Frontarico Ltd (ΗΕ 386337) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα,  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο Φ/Σχ. 53/32, τεμάχια 94, 95, 96 και 97, στην Παλόδεια της επαρχίας Λεμεσού. 
  2. Να ενημερώσουν την εταιρεία Frontarico Ltd (ΗΕ 386337) ότι μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση όταν εξασφαλίσει άδεια χρήσης της γης για την προτεινόμενη ανάπτυξη.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Frontarico Ltd (ΗΕ 386337) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.