Αρ. Απόφασης: 198/2023

Ημερομηνία: 27/06/2023

Θέμα: 
Αίτημα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για Παράταση στην Προθεσμία Υποβολής της Αναθεωρημένης Πρότασης Εργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 43/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) στις 26 Φεβρουαρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Κοινοποίηση Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ 165/2023», Αρ. Εξερχ. 982/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοικτής Διαδικασίας», Αρ. Εισερχ. 3012/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 434/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για παράταση στην προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 7(1)(λδ),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ειδικότερα τους όρους 8(1) και 8(2),
 • Την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία η ΡΑΕΚ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές»),
 • Την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 και εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», και
 • Την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου στις 31 Μαρτίου 2023»
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασή της ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, λόγω της μη πλήρους συμμόρφωσης της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης με τις υπ’ αριθμόν 73/2021 και 436/2022 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, αποφάσισε να μην εγκρίνει την αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023, καλώντας τον όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εγγράφων της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν στο Παράρτημα Ι της εν λόγω Απόφασης,
  2. επαναϋποβάλει στη ΡΑΕΚ εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης επικαιροποιημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης.
 • Η ΡΑΕΚ κοινοποίησε την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασή της στον κάτοχο της Άδειας στις 2 Ιουνίου 2023, θέτοντας αυτομάτως την προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης, σύμφωνα με το σημείο (1)(β) της υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασης της, για τις 23 Ιουνίου 2023,
 • O κάτοχος της Άδειας με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ 3 ημέρες πριν από την ανωτέρω προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης, αίτημα για παράταση της εν λόγω προθεσμίας. Ειδικότερα, ο κάτοχος της Άδειας αιτήθηκε παράταση στην υποβολή της Πρότασης Έργων Σύνδεσης μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, επικαλούμενος την «καλύτερη προετοιμασία της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης», χωρίς να παραθέτει οποιαδήποτε περαιτέρω αιτιολογία επί του αιτήματός του,
 • Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της, η Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία υλοποιείται αμέσως μετά τη χορήγηση της Άδειας, η οποία χορηγήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021. Ωστόσο, ο κάτοχος της Άδειας εκκίνησε την Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση την Πρόταση Έργων Σύνδεσης στις 11 Αυγούστου 2022, με καθυστέρηση πέραν των 17 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας από τη ΡΑΕΚ,
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφασή της, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022 επέβαλε μεταξύ άλλων διοικητικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στον κάτοχο της Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου για την παράβαση της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ και ειδικότερα για την καθυστέρηση στη διεξαγωγή της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας, και
 • Από την 26η Οκτωβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε για πρώτη φορά στη ΡΑΕΚ την Πρόταση Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας (20 μήνες μετά τη χορήγηση της Άδειας), έχει παρέλθει επιπρόσθετο διάστημα 8 μηνών χωρίς ακόμη ο κάτοχος της Άδειας να υποβάλει στη ΡΑΕΚ Πρόταση Έργων Σύνδεσης που να είναι σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κατευθυντήριων Γραμμών της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ.
  Ειδικότερα, τόσο στην έκδοση της ΠΕΣ που υποβλήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2022 όσο και στην έκδοση που υποβλήθηκε στις 31 Μαρτίου 2023 διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις πρόνοιες της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ενώ διαπιστώθηκαν περαιτέρω σημεία τα οποία είτε δεν καλύπτονταν επαρκώς, είτε έχρηζαν τροποποίησης ή διαγραφής. Στην δεύτερη υποβολή δε της Πρότασης Έργων Σύνδεσης ο κάτοχος της Άδειας δεν συμμορφώθηκε εξ’ ολοκλήρου με τις επισημάνσεις που κατέγραψε η ΡΑΕΚ στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφασής της κατά την αξιολόγηση της πρώτης υποβολής της Πρότασης Έργων Σύνδεσης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η αναθεωρημένη, 3η σε ακολουθία Πρόταση Έργων Σύνδεσης που θα υποβληθεί από τον κάτοχο της Άδειας στη βάση της υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ, θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου από τη ΡΑΕΚ, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της Πρότασης Έργων Σύνδεσης με την εν λόγω Απόφαση της ΡΑΕΚ καθώς και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ, θα  απαιτηθεί ένας νέος γύρος υποβολής και αξιολόγησης της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, ο οποίος θα επιφέρει πρόσθετη καθυστέρηση στη σύναψη των πρώτων συμφωνιών σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς και στην ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς,
 • Ο κάτοχος της Άδειας δεν παραθέτει οποιαδήποτε ουσιαστική επιχειρηματολογία προς υποστήριξη του αιτήματός του για παράταση στην προθεσμίας υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης για τις 31 Ιουλίου 2023. Η αναφορά του «για την καλύτερη προετοιμασία της Πρότασης Έργων Σύνδεσης» είναι αόριστη και ατεκμηρίωτη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως επιχείρημα για το υποβληθέν αίτημα παράτασης,
 • Δεδομένης της ήδη μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και στη σύναψη των πρώτων συμφωνιών σύνδεσης, ενδεχόμενη χορήγηση παράτασης από τη ΡΑΕΚ στον κάτοχο της Άδειας αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης, θα ήταν αντίθετη με το πνεύμα της επίσπευσης που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την υλοποίηση της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας, καθότι θα παράτεινε περαιτέρω τα ήδη παρατεταμένα, από τη μη συμμόρφωση του κάτοχου της Άδειας με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, χρονοδιαγράμματα διεξαγωγής της.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του Άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να μην εγκρίνουν το αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση στην προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023 και να καλέσουν τον κάτοχο άδειας όπως προβεί σε άμεση εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ.
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.