Αρ. Απόφασης: 198/2018
 
Ημερομηνία: 02 Νοεμβρίου 2018
 
Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  • Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Christakis Vasiliou Christodoulou Investments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6MWp, στο Φ/Σχ. 52/23, τεμάχια 312, 417 και 418 στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Christakis Vasiliou Christodoulou Investments Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
 
Η Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 
 
Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.