Αρ. Απόφασης: 195/2021

Ημερομηνία: 29/06/2021 


Θέμα: Μεταβίβαση Ε654/2012 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση θα συμβάλει θετικά στην λειτουργία του έργου της υπ’ αριθμόν Ε654-2012 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας, και
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν την αίτηση μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε654-2012 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγγυημένη τιμή, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 0,15 MWp, στο Μέσα Χωριό της επαρχίας Πάφου της εταιρείας Z Solar Ltd (ΗΕ 258609) στην εταιρεία Timocharis Anaptixiaki Ltd (ΗΕ 148565).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Timocharis Anaptixiaki Ltd (ΗΕ 148565), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.