Αρ. Απόφασης: 192/2017
 
Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: 
Έγκριση των Παραμέτρων που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης ‘Εκδοση 1.1. 
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/790-2017, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση οι υπολογιζόμενοι Συντελεστές Απωλειών Διανομής μαζί με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.
  • Την επιστολή του ΔΣΔ ημερομηνίας 02 Αυγούστου 2017 και Αρ. Αναφ. ΔΔ/214 με την οποία κοινοποίησε στη ΡΑΕΚ τη μελέτη με θέμα «Ποσοτικοποίηση Συντελεστών Απωλειών Διανομής για την Επερχόμενη, Φιλελευθεροποιημένη Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο», η οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον ΔΣΔ.
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2017 και Αρ. Φακ. 04.10.01/1075-2017 με την οποία ζήτησε από το ΔΣΔ όπως υποβάλει ξεκάθαρα τη μεθοδολογία και τους προτεινόμενους από αυτόν Συντελεστές Απωλειών (ΣΑ) Διανομής.
  • Την επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/214, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2017, προς απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, με την οποία υπέβαλε για έγκριση την προτεινόμενη μεθοδολογία και προτεινόμενους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2018.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2018, ως εξής:
Περίοδος 
συναλλαγών 2018
DLF MV DLF LV
Ιανουάριος 1,948% 4,231%
Φεβρουάριος 1,802% 3.910%
Μάρτιος 1,714% 3,720%
Απρίλιος 1,688% 3,667%
Μάιος 1,742% 3,785%
Ιούνιος 2,085% 4,550%
Ιούλιος 2,296% 5,019%
Αύγουστος 2,271% 4,964%
Σεπτέμβριος 2,040% 4,446%
Οκτώβριος 1,835% 3,985%
Νοέμβριος 1,754% 3,803%
Δεκέμβριος 2,018% 4,383%
  1. Την έγκριση της προτεινόμενης από τον ΔΣΔ μεθοδολογίας υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση), όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.