ΑρΑπόφασης: 188/2024
 
Ημερομηνία: 13/06/2024
 
Θέμα: Δημοσίευση Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με Θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Προώθηση και τη Διευκόλυνση της Ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας» - Παράταση Δημόσιας  Διαβούλευσης
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2024 υπ’ αριθμόν 43/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ14/1020.1/241578, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2024, με θέμα “Αίτημα για Επέκταση Προθεσμίας Υποβολής Σχολίων επί Προσχεδίων Ρυθμιστικών Αποφάσεων”, Αρ. Εισερχ. 2228-2024,
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΔ/326,8, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2024, με θέμα “Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 – Προσχέδια Ρυθμιστικών Αποφάσεων – Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές – Ρυθμιστικό Πλαίσιο την προώθηση της Απόκρισης Ζήτησης Μέσω Σωρευτικής Εκπροσώπησης – Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Προώθηση και τη Διευκόλυνση της Ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας”, Αρ. Εισερχ. 2219-2024, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 365/2024, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2024, με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση των προσχεδίων Ρυθμιστικών Πλαισίων για την προώθηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών από ανανεώσιμες πηγές, την προώθηση και διευκόλυνση ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και την προώθηση της Απόκριση της Ζήτησης μέσω Σωρευτικής Εκπροσώπησης».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 5, 9 και 123,
 • Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 (Ν.107(Ι)/2022) και ειδικότερα το άρθρο 37,
 • Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/72/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 16,
 • Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα το άρθρο 22,
 • Τον Κανονισμό 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Τους εγκεκριμένους Κανόνες Μεταφοράς, Έκδοση 1.0.0,
 • Τους εγκεκριμένους Κανόνες Διανομής, Έκδοση 1.0.0, 
 • Τους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοση 2.2.0,
 • Τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 233/2017) και 03/2023 (Κ.Δ.Π. 295/2023), με τίτλο «Περί Εφαρμογής της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου της Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 02/2018, με τίτλο «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για τη Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure) (Κ.Δ.Π. 259/2018), 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2023, με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν την παροχή συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης από προμηθευτές» (Κ.Δ.Π. 296/2023),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 28/2020 με την οποία καθορίστηκαν οι Χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και άλλων Υπηρεσιών για Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση κάτω από Καθεστώς Στήριξης, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 160/2024 με θέμα «Δημοσίευση Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με Θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Προώθηση και τη Διευκόλυνση της Ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής θέτουν αίτημα για παράταση της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας», το οποίο εδράζεται στον όγκο των αλλαγών που θα επέλθουν στο κανονιστικό πλαίσιο με την εφαρμογή της υπό αναφορά Ρυθμιστικής Απόφασης και στον όγκο του Νομοθετικού Πλαισίου που πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να λάβει χώρα σχολιασμός επί του περιεχομένου του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι: 
 • Το αίτημα για παράταση της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης (Παράρτημα Ι) με θέμα «Ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας», κρίνεται εύλογο προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τα σχόλια τους.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 123 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και του άρθρου 37 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022 (Ν.107(Ι)/2022), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να παρατείνουν την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης του Προσχέδιου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας», μέχρι και την 1η Ιουλίου 2024.
 2. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.
 3. Σχετική Ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να δημοσιευθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.