Αρ. Απόφασης: 187/2021

Ημερομηνία: 18/06/2021 

Θέμα: 
Απόρριψη Αίτησης Μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε1949-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, ασκώντας τις εξουσίες τους σύμφωνα με το άρθρο 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι δεν υφίσταται αντικείμενο για την εξέταση της αίτησης μεταβίβασης καθότι ο αδειούχος με επιστολή τού απέσυρε την αίτηση μεταβίβασης στην εταιρεία Ηλιόμορφον 3 Λτδ (ΗΕ 419575), στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν την αίτηση μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε1949-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας του κ. Μ.Χ. στην εταιρεία Ηλιόμορφον 3 Λτδ (ΗΕ 419575).
  2. Να απορρίψουν την αίτηση της εταιρείας Ηλιόμορφον 3 Λτδ (ΗΕ 419575) για να της μεταβιβαστεί η υπ’ αριθμόν Ε1949-2018 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας του κ. Μ.Χ.
  3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στον κ. Μ.Χ. και στην εταιρεία Ηλιόμορφον 3 Λτδ (ΗΕ 419575), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.