Αρ. Απόφασης: 184/2021

Ημερομηνία: 18/06/2021 

Θέμα: 
Εξουσιοδοτημένος Εκδότης Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν δεόντως υπόψη τους περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμους του 2006 έως 2021 (Ν. 174(I)/2006) και ειδικότερα το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του Νόμου, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει της εν λόγω διάταξης, στη βάση των διαμειφθέντων,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να καθορίσουν τον ΔΣΜΚ ως εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητα Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να κοινοποιηθεί στον ΔΣΜΚ.
  3. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.