Αρ. Απόφασης: 182/2020
 
Ημερομηνία: 29/05/2020
 
Θέμα: Ολοκλήρωση Έρευνας Πιθανής Παράβασης Αποφάσεων της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Παραγωγή) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020 υπ’ αριθμόν 35/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Οι φάκελοι των υπ’ αριθμό Π18/2009, Π23/2008, Π12/2006, Π9/2005, Π2/2004, Π3/2004 και Π1/2004 Αδειών Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από συμβατικά καύσιμα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/032-20 ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2020 με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε ενημέρωση, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο συμμόρφωσης της ΑΗΚ Παραγωγής με την πρόνοια της παραγράφου 24 της Απόφασης Αρ. 05/2019,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Έρευνα για συμμόρφωση με Αποφάσεις της ΡΑΕΚ – Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ» με την οποία η ΑΗΚ Παραγωγή έθεσε τις θέσεις της για τη συμμόρφωση της με συγκεκριμένες πρόνοιες των Αποφάσεων Αρ. 05/2019 και 120/2019 της ΡΑΕΚ,
 • Το πόρισμα της ερευνώντος λειτουργού Πόλυ Μενελάου-Δραγάτση Λειτουργού Α’ Οικονομικές Υπηρεσίες «Έρευνα για πιθανή παράβαση των Αποφάσεων Αρ. 05/2019 και 120/2019 της ΡΑΕΚ από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Παραγωγής ΑΗΚ»,
 • H προηγούμενη αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ Παραγωγής αναφορικά με την υποχρέωση της ΑΗΚ Παραγωγής για υποβολή εξελιγμένου μοντέλου προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας, και συγκεκριμένα:
  • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/1214-17 ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, με την οποία η ΡΑΕΚ έστειλε κατάλογο με τις ενέργειες που προκύπτουν για την ΑΗΚ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, και για το δεύτερο σημείο της παραγράφου 6 της Απόφασης Αρ. 97/2017 ζήτησε την υποβολή χρονοδιαγράμματος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017,
  • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗ.326.8 ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, με την οποία η ΑΗΚ Παραγωγή εισηγήθηκε την πραγματοποίηση συνάντησης για τη συζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την Απόφαση Αρ. 97/2017 και αφορούν την ΑΗΚ Παραγωγή,
  • Τα πρακτικά της συνάντησης μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ Παραγωγής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017 (Αρ. Φακ. ΡΑΕΚ 04.07.02/1392-2017),
  • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/205-18 ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία η ΡΑΕΚ ανέφερε ότι η ΑΗΚ Παραγωγή δεν είχε υποβάλει το χρονοδιάγραμμα που είχε ζητηθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017 για την ανάπτυξη ενός πιο εξελιγμένου μοντέλου προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής στη ΡΑΕΚ,
  • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗΑ ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία η ΑΗΚ Παραγωγή ανέφερε ότι το θέμα είχε συζητηθεί σε συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και Διεύθυνσης Παραγωγής στις 16/10/2017 και στη συνάντηση συμφωνήθηκε όπως η ΑΗΚ Παραγωγή περιλάβει στους όρους εντολής για την πρόσληψη Συμβούλων για θέματα αγοράς ηλεκτρισμού και διατιμήσεων εξέταση των δυνατοτήτων του υφιστάμενου μοντέλου, και πως ο διαγωνισμός για την πρόσληψη Συμβούλου έχει ήδη προκηρυχθεί,
  • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/477-19 ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019 με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε άμεση ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της υποχρέωσης της ΑΗΚ Παραγωγής αναφορικά με το εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας,
  • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗΑ/326.8 ημερομηνίας 18 Απριλίου 2019, με την οποία η ΑΗΚ Παραγωγή ανέφερε ότι ο αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης του μοντέλου είναι το τέλος Ιουνίου 2019,
  • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/624-19 ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019, με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε όπως τηρείται ενήμερη από την ΑΗΚ Παραγωγή για την πορεία υλοποίησης του μοντέλου και όπως περί τα τέλη Ιουνίου 2019 όταν το μοντέλο θα έχει ολοκληρωθεί, διευθετηθεί παρουσίαση στη ΡΑΕΚ,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020 με την οποία υποβλήθηκαν οι γραπτές ενστάσεις της ΑΗΚ Παραγωγής σχετικά με το πόρισμα «Έρευνα για πιθανή παράβαση των Αποφάσεων Αρ. 05/2019 και 120/2019 της ΡΑΕΚ από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Παραγωγής ΑΗΚ»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ερευνώντος λειτουργού «Ενστάσεις ΑΗΚ Παραγωγής και ΑΗΚ Προμήθειας αναφορικά με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ για εκ πρώτης όψεως παράβαση» ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2020,
 • Την τηλεδιάσκεψη που έγινε μεταξύ της ΑΗΚ Παραγωγής και του Γραφείου της ΡΑΕΚ στις 7 Μαΐου 2020 στην οποία παρουσιάστηκε το μοντέλο προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας, και τη σχετική παρουσίαση που αποστάλθηκε στη ΡΑΕΚ.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 14 Μαΐου 2020 με την οποία αποστάλθηκε στη ΡΑΕΚ η περιγραφή του Λογισμικού Μοντέλου Προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής όπως έχει υποβληθεί από τον Σύμβουλο της ΑΗΚ Παραγωγής και η περιγραφή που αφορά την προσομοίωση της λειτουργίας του ISP (Integrated Scheduling Process).
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και ειδικότερα το άρθρο 27,
 • Την Απόφαση Αρ. 97/2017 της ΡΑΕΚ με θέμα «Έγκριση των Νέων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021», και ειδικότερα το 2ο σημείο της παραγράφου 6 που αναφέρει ότι Η ΑΗΚ θα πρέπει να αναπτύξει ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας το οποίο να λαμβάνει υπόψη τα περίπλοκα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής ώστε τα εκτιμημένα οριακά κόστη να υπολογίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Την Απόφαση Αρ. 05/2019 της ΡΑΕΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Βασικές Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2019» και ειδικότερα την παράγραφο 24,
 • Την Απόφαση Αρ. 06/2020 της ΡΑΕΚ με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Αποφάσεων της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Παραγωγή) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου», με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν όπως διενεργηθεί έρευνα για εξέταση πιθανής παράβασης Αποφάσεων της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Παραγωγή),
 • Την Απόφαση Αρ. 59/2020 της ΡΑΕΚ με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Αποφάσεων της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Παραγωγή) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου» με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να επιδώσουν ειδοποίηση εκ πρώτης όψεως παράβασης στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, συνοδευόμενη από το πόρισμα με θέμα «Έρευνα για πιθανή παράβαση των Αποφάσεων Αρ. 05/2019 και 120/2019 της ΡΑΕΚ από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Παραγωγής ΑΗΚ», σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 27(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι:
 • Με την ανάπτυξη του μοντέλου προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας, η ΑΗΚ (Παραγωγή) έχει συμμορφωθεί με την πρόνοια της παραγράφου 24 της Απόφασης Αρ. 05/2019.
Ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Η έρευνα για Πιθανή Παράβαση Απόφασης της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Παραγωγή) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου ολοκληρώθηκε.
 2. Να ενημερώσουν την ΑΗΚ Παραγωγή για την παρούσα Απόφαση.