ΑρΑπόφασης: 180/2024
 
Ημερομηνία: 11/06/2024
 
Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) για την Περίοδο Ιουλίου – Δεκέμβριου 2024
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2024 υπ’ αριθμόν 42/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2024», ημερομηνίας 15 Μαΐου 2024, Εισερχ. 1896/24, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 348/2024, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2024, με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2024».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Σύμφωνα με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 97/2017, η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας, 
 • Η ΑΗΚ Παραγωγή, με την επιστολή της ημερομηνίας 15 Μαΐου 2024 υπέβαλε τους συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών ως εξής:
  Προτεινόμενοι από ΑΗΚ Παραγωγή Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
    €σ/kWh/ 1 €σ
  Χαμηλή τάση 0.00025569
  Μέση τάση 0.00025214
  Ψηλή τάση 0.00024861
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών όπως έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή χρήζουν αναθεώρησης, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΡΑΕΚ, όπως αυτοί παρατίθενται στο Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 348/2024 του Γραφείου της ΡΑΕΚ.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2024:
  Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
    €σ/kWh/ 1 €σ
  Χαμηλή τάση 0.00024707
  Μέση τάση 0.00024364
  Ψηλή τάση 0.00024023
  Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται. 
 2. Για το έτος 2024, η ΑΗΚ Παραγωγή να υποβάλλει απολογιστικές μηνιαίες αναφορές προς τη ΡΑΕΚ σχετικά με τους πραγματικούς συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ και σύγκριση αυτών με τους εγκεκριμένους συντελεστές.
 3. Η ΑΗΚ Προμήθεια να εφαρμόσει τους πιο πάνω συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ):
  • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουνίου 2024, και
  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2024 και μετέπειτα.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.