Αρ. Απόφασης: 180/2020

Ημερομηνία: 29/05/2020


Θέμα: Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 2565 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και εκτίμησαν ότι η εταιρεία Pisces Power Investments Ltd δεν έχει δικαίωμα χρήσης των προτεινόμενων με την αίτηση τεμαχίων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 2565 αίτηση της εταιρείας Pisces Power Investments Ltd, για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W1, τμήμα 3, τεμάχιο 164, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Pisces Power Investments Ltd και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.