Αρ. Απόφασης: 173/2023

Ημερομηνία: 13/06/2023

Θέμα: Αίτηση της εταιρείας Euroasia Interconnector Ltd (ΗΕ 296435) για Χορήγηση Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης (Υπ’ Αριθμόν Α1095)

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης στην εταιρεία EuroAsia Interconnector LTD (ΗΕ 296435), για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου (Κοφίνου) και Ελλάδας (Κρήτη) συνολικής ισχύος 1050MW, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία EuroAsia Interconnector LTD (ΗΕ 296435) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους πρότυπους όρους καθώς και τις πιο κάτω προσθήκες και τροποποιήσεις όρων:
    1. Ο πρότυπος όρος 22 «Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου» τροποποιείται όπως πιο κάτω για να διαφυλάσσεται ότι τηρείται το ποσοστό συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34.
 
22. (α). Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου κατόχου Άδειας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 και των απορρεόντων από αυτούς Κανονισμούς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών. 
(β). Όταν ο κάτοχος Άδειας είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. 
Όταν ο κάτοχος Άδειας προβαίνει στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατόπιν της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ, οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ σχετικά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αλλαγής.
(γ). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων του κατόχου Άδειας είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νομικού προσώπου έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ.
Όταν οι μέτοχοι προβαίνουν στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατόπιν της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ, οφείλουν να ενημερώσουν τη ΡΑΕΚ σχετικά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αλλαγής.
(δ). Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση διαφυλάσσεται ότι τηρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 σχετικά με τους ορισμούς «συμμετοχή» και «συγγενής επιχείρηση». 
 
  1. Προσθήκη του πιο κάτω όρου αναφορικά με τη σύμβαση που προτίθεται να συνάψει με τον κάτοχο της Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης:
 
Σε περίπτωση που ο κάτοχος Άδειας δεν είναι ο κάτοχος της αντίστοιχης Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, οφείλει να συνάψει Σύμβαση Συνεργασίας με τον κάτοχο της Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, πριν από την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης και διασφαλίζει ότι η Σύμβαση Συνεργασίας θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας του. Η Σύμβαση Συνεργασίας με τον κάτοχο της Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης τροποποιείται μόνο κατόπιν  έγκρισης κοινού αιτήματος των μερών προς τη ΡΑΕΚ ή κατόπιν απαίτησης της ΡΑΕΚ.
 
  1. Προσθήκη του πιο κάτω όρου αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της γραμμής διασύνδεσης:
 
Ο κάτοχος άδειας οφείλει να τηρεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της γραμμής διασύνδεσης ως αυτό έχει εγκριθεί στη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους ΡΑΕΚ-ΡΑΕ. Σε περίπτωση αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της γραμμής διασύνδεσης τότε ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης  του χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο της σχετικής Συμφωνίας και να λάβει σχετική έγκριση.
 
  1. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.