​Αρ. Απόφασης: 170/2020

Ημερομηνία: 22/05/2020

Θέμα: 
Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ Αριθμόν Ε2249-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε2249-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκού συστήματος, για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Στρουμπί, της επαρχίας Πάφου του κ. Ιωάννη Λαζάρου (ΑΔΤ 145823), στον κ. Ιωάννη Λαζάρου (ΑΔΤ 920463).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στον κ. Ιωάννη Λαζάρου (ΑΔΤ 920463), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.