ΑρΑπόφασης: 167/2024
 
Ημερομηνία: 21/05/2024
 
Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής 

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Μαϊου 2024 υπ’ αριθμόν 36/2024 τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η από κοινού επιστολή των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εισερχ. 794/2024,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2024, με θέμα «Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εξερχ. 355/2024,
 • Η από κοινού επιστολή των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2024, με θέμα «Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εισερχ. 1084/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 212/2024, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2024, «Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Η από κοινού επιστολή των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2024, με θέμα «Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εισερχ. 1667/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 299/2024, ημερομηνίας 8 Μάϊου 2024, «Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 47(β) και 70(1)(ε),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 86/2017 με τίτλο «Έγκριση Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Το προτεινόμενο Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής καλύπτει τις απαιτήσεις των προνοιών του Νόμου (Ν. 130(Ι)/2021) ούτως ώστε να προάγεται η βελτίωση της λειτουργίας ενός συντονισμένου συστήματος μεταφοράς και διανομής,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι το προτεινόμενο Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 47(β) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου Πρωτόκολλου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής όπως αυτό έχει υποβληθεί από τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, με την από κοινού επιστολή τους, με στοιχεία ΔΣ2/1110.2/241169, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2024. 
 2. Να καλέσουν τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, όπως υποβάλουν στη ΡΑΕΚ το τελικό υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής.
 3. Την κατάργηση του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕΚ «Πρωτόκολλο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής – Μάϊος 2017»,
 4. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις δικές τους ενέργειες.
 5. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.