Αρ. Απόφασης: 167/2019

Ημερομηνία: 05/07/2019

Θέμα: Αίτηση για Μεταβίβαση της Υπ’ Αριθμόν E2183/2019 Εξαίρεσης από Aδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να απορρίψει την αίτηση για μεταβίβαση, ημερομηνίας 20/05/2019, της υπ’ αριθμόν E2183/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής της εταιρείας Geothermal Ltd στην εταιρεία Mytoura Investments Ltd και συνεπακόλουθα την αίτηση της εταιρείας Mytoura Investments Ltd, ημερομηνίας 20/05/2019.
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Geothermal Ltd και στην εταιρεία Mytoura Investments Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.