ΑρΑπόφασης: 166/2024
 
Ημερομηνία: 21/05/2024
 
Θέμα: Υπολογισμός Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2024 υπ’ αριθμόν 36/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 333/2023, ημερομηνίας 11/05/2023, με θέμα «Πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι προμηθευτές στους λογαριασμούς τους σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στην ηλεκτρική ενέργεια»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 482/2023, ημερομηνίας 13/07/2023, με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 796/2023, ημερομηνίας 01/11/2023, με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 28/02/2024 και Αρ. Εισερχ. 842/2024, με την οποία υπέβαλε το τελικό κείμενο με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 308/2024, ημερομηνίας 16/05/2024, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, με το οποίο υποβλήθηκε η προτεινόμενη «Διαδικασία υπολογισμού του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος και του Ενεργειακού Μείγματος της χώρας, του Ενεργειακού Μείγματος και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Προμηθευτών».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 131,
 • Την υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20/05/2015, με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή και Τεχνικό Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 857/2013 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15/02/2013, με θέμα «Καθορισμός Εξουσιοδοτημένου Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 184/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18/06/2021, με θέμα «Εξουσιοδοτημένος Εκδότης Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ», και
 • Το κείμενο «The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation» του Συνδέσμου Φορέων Έκδοσης (Association of Issuing Bodies, AIB) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης Ενέργειας (EECS - European Energy Certificate System).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η «Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ, δεν περιέχει μεθοδολογία υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα ενέργειας της χώρας και του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, και
 • Δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση προς τους καταναλωτές στη δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το ενεργειακό μείγμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι: 
 • Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υπολογισμού του ενεργειακού μείγματος της χώρας και των προμηθευτών καθώς και του τρόπου δημοσίευσης του,
 • Υπάρχει ανάγκη για καθορισμό της διαδικασίας υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του τρόπου δημοσίευσης του,
 • Απαιτείται επικαιροποίηση της «Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή» και του «Τεχνικού Εγχειριδίου Διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών, και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας»,
 • Η προτεινόμενη διαδικασία, ως υποβλήθηκε με το Εσωτερικό Σημείωμα με Αρ. 308/2024, βρίσκεται σε εναρμόνιση με το κείμενο «The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation» και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης Ενέργειας, και
 • Η προτεινόμενη διαδικασία είναι διαφανής, εύκολα επαληθεύσιμη, αντιμετωπίζει ισότιμα τους συμμετέχοντες στην αγορά και οδηγεί στην ορθή αποτύπωση του ενεργειακού μείγματος εκάστου προμηθευτή με κατανοητό και συγκρίσιμο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 130(Ι)/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 131 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καθορίσουν τη Διαδικασία Υπολογισμού του Εθνικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος, του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος, του Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών ως το Παράρτημα Ι.
 2. Με την παρούσα Απόφαση η υπ’ αριθμόν 1279/2015 Απόφαση καταργείται.
 3. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2024.
 4. Η ημερομηνία δημοσίευσης από τον ΔΣΜΚ των Συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Μείγματος και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Προμηθευτών, όπως προνοείται στην Ενότητα Β του Κεφαλαίου 5 της Διαδικασίας, και του Ενεργειακού Μείγματος και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προμηθευτών, όπως προνοείται στην Ενότητα Γ του Κεφαλαίου 5 της Διαδικασίας, για το έτος 2023 παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να κοινοποιηθεί στο ΔΣΜΚ.