Αρ. Απόφασης: 166/2022

Ημερομηνία: 03/06/2022

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 6,3MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία S.S.H. Idalium Solar Energy Ltd (HE 381808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 30/32E2, τμήμα 12, τεμάχιο 737 στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην S.S.H. Solar Energy Ltd (ΗΕ 381808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,4MWp, στο Φ/Σχ. 29/47E1, τμήμα 4, τεμάχιο 44, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Sun Dance City Ltd (ΗΕ 219660), συνολικής εγκατεστημένης 2,7MWp, στο Φ/Σχ. 30/52Ε1, τμήμα 12, τεμάχιο 755, στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον κ. XK, συνολικής εγκατεστημένης 0,85MWp, στο Φ/Σχ. 55/30, τεμάχιο 577 στο Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον κ. XK, συνολικής εγκατεστημένης 0,85MWp, στο Φ/Σχ. -/2-215-388, τεμάχια 201 και 204 στο Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.