Αρ. Απόφασης: 1608 / 2016
 
Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Έγκριση μη δημοσίευσης των χωριστών λογα
ριασμών της ΑΗΚ για τα έτη 2014 και 2015

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.211(Ι)/2015.
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών, Κ.Δ.Π. 370/2014, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ, κατά την κρίση της, να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα Υπόχρεων Οργανισμών που επιδιώκουν τη μη δημοσιοποίηση στο σύνολο ή μέρος των Χωριστών Λογαριασμών (παράγραφος 4.4).
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.02/988-2016) με την οποία ζητά από την ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει ως εμπορικά εμπιστευτικές και ως εκ τούτου να αιτηθεί από τη ΡΑΕΚ έγκριση για μη δημοσίευση τους.
  • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.07.02/2699-2016), με την οποία ζητά την έγκριση της ΡΑΕΚ για μη δημοσίευση των Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2015 λόγω του ότι οι Χωριστοί Λογαριασμοί αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του Λειτουργικού Διαχωρισμού ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης. 
  • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2016 (Συνημμένο 1), με το οποίο γίνεται εισήγηση προς τη ΡΑΕΚ για να δοθεί έγκριση στην ΑΗΚ για μη δημοσίευση των Χωριστών Λογαριασμών για τα έτη 2014 και 2015.
  • Το γεγονός ότι ο Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2016.
  • Την άμεση σχέση των Χωριστών Λογαριασμών με το στάδιο υλοποίησης του Λειτουργικού Διαχωρισμού, κάτι που σε συνάρτηση με τη μη ολοκλήρωση του Λειτουργικού Διαχωρισμού συνεπάγεται ότι οι Χωριστοί Λογαριασμοί για τα έτη 2014 και 2015 συμπεριλαμβάνουν αδυναμίες που πιθανόν να δώσουν λανθασμένα μηνύματα προς τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

να δώσουν την έγκριση για μη δημοσίευση των Χωριστών Λογαριασμών της ΑΗΚ για τα έτη 2014 και 2015.

Η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ για τις άμεσες ενέργειες της.