Αρ. Απόφασης: 159/2017
 
Ημερομηνία: 01 Αυγούστου 2017

Θέμα: 
Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα αφού έλαβαν υπόψη:
 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017.
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2016, ημερομηνίας 26 Μαϊου 2017, με την οποία είχαν εγκριθεί οι νέες Διατιμήσεις της ΑΗΚ για Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021 και με την οποία είχαν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες στην ΑΗΚ:
  • Η ΑΗΚ να υποβάλει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 τα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2017 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία διατιμήσεων του κάθε κώδικα διατίμησης. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.Για τις διατιμήσεις των επόμενων ετών της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, η ΑΗΚ να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τα σχέδια Διατιμήσεων μέχρι την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 143/2017 για τη Νέα Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017, με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε όπως:
  • για τις βασικές τιμές της νέας ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών (νέος κώδικας 03), εφαρμοστεί είκοσι τοις εκατό (20%) μείωση σε σύγκριση με τη σταθερή και τη μεταβλητή χρέωση της βασικής τιμής της νέας διατίμησης οικιακής χρήσης μονής εγγραφής (νέος κώδικας 01).
  • Δώσει οδηγίες στην ΑΗΚ όπως στα νέα σχέδια διατιμήσεων, να παρουσιάζονται τα κοστοστρεφή επίπεδα της ειδικής οικιακής διατίμησης, και να παρουσιάζονται ξεχωριστά οι μειώσεις στη σταθερή και μεταβλητή χρέωση για την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2017 με την οποία υποβλήθηκαν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων του 2017 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ.
 • Την επιστολή που αποστάλθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/854-17, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, με τα σχόλια της ΡΑΕΚ για τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2017, με την οποία υποβλήθηκαν τα αναθεωρημένα νέα Σχέδια Διατιμήσεων για το έτος 2017 με βάση τα σχόλια της ΡΑΕΚ.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/959-17 ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, με σχόλια της ΡΑΕΚ επί της διατίμησης Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας (Κώδικας 56).
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017 με την οποία υποβλήθηκε η αναθεωρημένη διατίμηση Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας (Κώδικας 56) μετά από τα σχόλια της ΡΑΕΚ.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων για το έτος 2017, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2017, με εξαίρεση το Σχέδιο Διατίμησης Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας (Κώδικας 56).
 2. Να εγκρίνουν το νέο Σχέδιο Διατίμησης Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας (Κώδικας 56) όπως αυτό παρουσιάζεται στην επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. 
Η Απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ-Προμήθεια για τις άμεσες ενέργειες της.
 
 
Λευκωσία, 1η Αυγούστου 2017