Αρ. Απόφασης: 158/2022

Ημερομηνία: 31/05/2022

Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 32/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας ΑΗΚ για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 3392/2021,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1283-21, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021 προς ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 694/2021, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2020 και τα Προτεινόμενα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το 2022»,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Προμήθεια, υπ’ Αρ. 19/2021, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές 2020»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1489-21, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021 προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1494-21, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021 προς την Γενική Διεύθυνση της ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/Α1275670, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4020/2021,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Προμήθειας για το Έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4022/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 763/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Έξοδα Κοινών Υπηρεσιών που επιμερίζονται στα Επιτρεπόμενα Έσοδα των Δραστηριοτήτων», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 762/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022 – Αναθεωρημένο Σημείωμα», 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4523/2021,
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/Α1277348, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4558/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 834/2021, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1746-21, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 5107/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 180/2022, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 – Αναθεώρηση Ε.Ε. των Δραστηριοτήτων»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 1113/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/8 ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020», Αρ. Εισερχ. 1114/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/643-22 ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 2039/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 364/2022, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022 – Τελικό Αίτημα»,
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 82/2022, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 155/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 156/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022».
 
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι ο υπολογισμός των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2022 συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα εκτίμησαν την αναγκαιότητα έγκρισης αυτού. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους, και δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.130(Ι)/2021, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Προμήθεια για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚ/27 ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις" από το αίτημα των €200.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €110.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ.
  2. Εγκρίνεται η κατηγοριοποίηση του κονδυλίου «Έξοδα Είσπραξης Λογαριασμών» ύψους €1.800.000 ως μη-ελέγξιμη δαπάνη, καθώς η επιλογή εκ μέρους των πελατών της ΑΗΚ για αποπληρωμή τελών μέσω τραπεζικών καρτών θεωρείται εκτός των προβλεπόμενων δεδομένων από την ΑΗΚ Προμήθεια.  
  3. Οι Διαγραφές Επισφαλών Χρεών ύψους €550.000 δεν εγκρίνονται για συμπερίληψη στα Επιτρεπόμενα Έσοδα του έτους 2022, όπως είχε αποφασιστεί από την ΡΑΕΚ και για την πενταετία 2017-2021 με την Απόφαση Αρ. 1524/2016.
  4. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2022 όπως αυτές έχουν υποβληθεί.
 2. Να δοθεί έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2020 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με επιστολή ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως αποστείλει στη ΡΑΕΚ τη διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ), υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως υποβάλει για έγκριση από τη ΡΑΕΚ τις διατιμήσεις προμήθειας (Δ-ΠΠ), υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση για το 2022, βάσει των Αποφάσεων Αρ. 155/2022, 156/2022 και 157/2022.
 5. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλλει τα αιτήματα της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.