Αρ. Απόφασης: 154/2023

Ημερομηνία: 26/05/2023

Θέμα: 
Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023. υπ’ αριθμόν 35/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ν.130(Ι)/2021 –  Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εξερχ. 64/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εισερχ. 4772/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 803/2022, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εξερχ. 2083/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εισερχ. 77/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εξερχ. 61/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποβολή της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς προς έγκριση», Αρ. Εισερχ. 2095/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 355/2023, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2023, με θέμα «Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 85 έως 88,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 (Κ.Δ.Π. 105/2022) με τίτλο  «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 (Κ.Δ.Π. 106/2022) με τίτλο «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής», και
 • Την Απόφαση Αρ. 45/2023 με τίτλο «Καθορισμός Σύνθεσης Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Μεταφοράς».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ επιστολογραφίας, ο ΔΣΜΚ με την τελευταία επιστολή του, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2023, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση την προτεινόμενη έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς,
 • Ακολουθήθηκε η νενομισμένη διαδικασία διεξαγωγής της διαβούλευσης με την  άτυπη συμβουλευτική επιτροπή και της δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021),
 • Καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΔΣΜΚ για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Το περιεχόμενο της προτεινομένης έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον ΔΣΜΚ μπορεί να γίνει αποδεκτό,
 • Η προτεινόμενη έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς παραπέμπει στις πρόνοιες των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και 02/2022 ωστόσο δεν προκύπτει κώλυμα να προηγηθεί η έγκρισή τους πριν την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω Ρυθμιστικών Αποφάσεων καθώς ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Παράγραφος 7.3) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.2 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΜΚ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο κείμενο του ΔΣΜΚ με τίτλο «Βασικές αρχές πολιτικής χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής (Παραγωγών > 8 ΜW και Πελατών > 12 MVA)»,
 • Στο παρόν στάδιο, δεν είναι εφικτό να τεθούν σε ισχύ οι Κανόνες Μεταφοράς – Έκδοση 1.0.0 καθότι εκκρεμεί η υποβολή και έγκριση της έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής, η οποία είναι απαραίτητο να τεθεί σε ισχύ μαζί με την έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς, ούτως ώστε με τη θέση σε ισχύ των Κανόνων Μεταφοράς και των Κανόνων Διανομής να καταργηθούν ταυτόχρονα οι εγκεκριμένοι και σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, προς πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 87 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021),  στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της προτεινόμενης Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς, όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ22/1010.1/232394 ημερομηνίας 26 Απριλίου 2023, Αρ. Εισερχ. 2095/2023, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ κατόπιν έγκρισης της έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής και κατάργησης των υφιστάμενων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, όπως δημοσιεύσει τους νέους εγκεκριμένους Κανόνες Μεταφοράς στην ιστοσελίδα του χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.