Αρ. Απόφασης: 154/2017
 
Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2017

Θέμα: Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συστήματος ΜεταφοράςΤα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 
 • Τις Πρόνοιες του υφιστάμενου Πρωτόκολλου Συστήματος Μεταφοράς (ΠΣΜ). 
 • Τις Πρόνοιες του προτεινόμενου προς αναθεώρηση ΠΣΜ. 
 • Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με στοιχεία Δ12/1110 1/170928, ημερομηνίας 19/04/2017. 
 • Την επιστολή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)-ΑΗΚ με στοιχεία ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 15/05/2017. 
 • Τη διαφωνία του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ αναφορικά με την πρόνοια της παραγράφου 3.1.5 του προτεινόμενου ΠΣΜ. 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με αρ. φακ. 04.03.02/668-17, ημερομηνίας 08/06/2017, με την οποία η ΡΑΕΚ κάλεσε σε συνάντηση, την 14/07/2017, τον Διευθυντή ΔΣΜΚ με τον Νομικό Σύμβουλο του ΔΣΜΚ, τον Διευθυντή του ΙΣΜ με τον Νομικό Σύμβουλο της ΑΗΚ και τους Νομικούς Συμβούλους της ΡΑΕΚ, με στόχο της άμεση επίλυση της διαφωνίας αναφορικά με τον όρο 3.1.5 του προτεινόμενου ΠΣΜ. 
 • Τα πρακτικά της συνάντησης ημερομηνίας 14/07/2017 και συγκεκριμένα τις θέσεις που εξέφρασαν οι νομικοί σύμβουλοι των μερών ως προς την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας και ειδικότερα: 
 • Τη θέση του Νομικού Σύμβουλου του ΔΣΜΚ, ότι  το θέμα της περίληψης ή μη της συγκεκριμένης παραγράφου του ΠΣΜ, είναι μια μικρή απόρροια των πολλών θεμάτων που προκύπτουν επειδή η ΑΗΚ δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ ως μια ξεχωριστή νομική οντότητα και ότι ο νόμος προνοεί ότι ο ΔΣΜΚ δικαιούται να ενάγει και να ενάγεται και να κατέχει περιουσιακά στοιχεία και μέχρι σήμερα, το ΠΣΜ λανθασμένα περιλάμβανε στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν αντικείμενό του, και τα οποία παραβλέπονταν για να μπορεί να προχωρά η δουλειά του ΔΣΜΚ. 
 • Τη θέση του Νομικού Σύμβουλου της ΑΗΚ, ότι σύμφωνα με το Νόμο, η ΑΗΚ είναι ο ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69, 58, 61, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στο Νόμο που να επιτρέπει στον ΔΣΜΚ να έχει ιδιόκτητη περιουσία, ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΣΜΚ περιλαμβάνονται σε προϋπολογισμούς της ΑΗΚ, ως ιδιοκτήτης Οργανισμός, αλλά και τη θέση ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος για την οποία γίνεται η συζήτηση για αφαίρεση της, αποτελεί περιουσία της ΑΗΚ και επομένως θα πρέπει να παραμείνει. 
 • Τη θέση του Διευθυντή ΔΣΜΚ, ότι ο χειρισμός του θέματος αυτού έχει αντίκτυπο και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως π.χ. αγορά κτιρίου. 
 • Τη γνωμάτευση των νομικών συμβούλων της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 06/04/2017. 
 
Και αφού εκτίμησαν τα εξής:
 
 • Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας δεν προκύπτει οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα του ΔΣΜΚ αναφορικά με οποιουσδήποτε πόρους αναγκαίους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Οι πόροι αυτοί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 65 (1) του Νόμου, τίθενται στη διάθεση του ΔΣΜΚ από τον ΙΣΜ, ο οποίος πάντα παραμένει ο κύριος της παραχωρηθείσας περιουσίας. 
 • Ενόψει έλλειψης σαφούς και ξεκάθαρης πρόνοιας στο Νόμο, ο ΔΣΜΚ δεν έχει δικαίωμα προς απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 
 • Η πρόνοια του άρθρου 69 (α) του Νόμου ορίζει ότι το ΠΣΜ περιλαμβάνει προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΜ θα συνιστούν το σύστημα μεταφοράς. Το «Σύστημα Μεταφοράς» ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου ως το σύστημα που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης που ανήκουν στην ΑΗΚ και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού από ένα σταθμό παραγωγής σε υποσταθμό ή σε άλλο σταθμό παραγωγής ή μεταξύ υποσταθμών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εξοπλισμό, συσκευές και μετρητές που ανήκουν στην ΑΗΚ σε σχέση με τη μεταφορά ηλεκτρισμού. 
 • Ως εκ τούτου, οι όροι του ΠΣΜ οι οποίοι δεν αφορούν περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΜ που συνιστούν το σύστημα μεταφοράς, όπως ο γραφειακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από το προσωπικό του ΔΣΜΚ δεν εμπίπτουν στις απαιτήσεις του άρθρου 69 του Νόμου. 
  
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Να δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ και τον ΙΣΜ, όπως αφαιρέσουν από το προτεινόμενο κείμενο του ΠΣΜ τον όρο επί του τρίτου σημείου της παραγράφου 3.5.1, ο οποίος έχει ως εξής: «Όλος ο γραφειακός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται σε τακτική βάση από το προσωπικό του ΔΣΜΚ (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακός εξοπλισμός πληροφορικής, εφαρμογές λογισμικού γραφείου, κ.ά.)».

Η αφαίρεση του εν λόγω όρου από το κείμενο του ΠΣΜ δεν αναιρεί την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να προμηθεύεται όλο τον εξοπλισμό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τον ΙΣΜ και/ή να προμηθεύεται μόνος του εξοπλισμό ο οποίος καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του αλλά να δίνει τις αναγκαίες σχετικές πληροφορίες για να καταχωρείται στα περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΜ.

Η παρούσα Απόφαση θα γνωστοποιηθεί στους ΙΣΜ και ΔΣΜΚ για τις άμεσες ενέργειες τους.

 
Λευκωσία, 27 Ιουλίου 2017