Αρ. Απόφασης: 150/2023

Ημερομηνία: 19/05/2023

Θέμα: 
Διατίμηση για την Ανάκτηση Δαπανών Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας (Δ-ΥΔΩ)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 34/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.426, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2023 και θέμα «Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών – Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας» Αρ. Εισερχ. 1455/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 249/2023 ημερομηνίας 5 Απριλίου 2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 12 Απριλίου 2023 με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ)», Αρ. Εξερχ. 04.07.02/616-2023,
 • Η επιστολή του Διευθυντή ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/310.2.1/232190 ημερομηνίας 26 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ)» Αρ. Εισερχ. 2099/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 351/2023 ημερομηνίας 17 Μαΐου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23, 111 και 112,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2016 (Κ.Δ.Π. 286/2016), για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1η Δεκεμβρίου 2016, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016,
 • Την Απόφαση Αρ. 1479/2016, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναθεωρημένη χρέωση Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και την ανάκτηση των πραγματικών εξόδων, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2015, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με τον πρόσθετο πραγματικό αριθμό ευάλωτων καταναλωτών οι οποίοι σταδιακά θα εντάσσονται στην ειδική διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους υπολογίζεται ο επιπρόσθετος αριθμός δικαιούχων που έχει ενταχθεί το τελευταίο εξάμηνο, και υποβάλλεται σχετική έκθεση στη ΡΑΕΚ για έγκριση εάν υπάρχει απαιτούμενη αναπροσαρμογή των ΥΔΩ,
 • Τους υπολογισμούς της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΥΔΩ όπως έχουν γίνει από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από το Διευθυντή ΔΣΜΚ αναφορικά με την συνολική εισαγόμενη ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ Προμήθειας και των Ανεξάρτητων Προμηθευτών για το 2022, στα €0.00058/kWh.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η αναθεωρημένη διατίμηση όπως έχει υπολογιστεί από το Γραφείο της ΡΑΕΚ κρίνεται εύλογη υπό τα σχετικά υποβληθέντα στοιχεία. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών των ΥΔΩ (Δ-ΥΔΩ) στα €0,00058/kWh.
 2. Την εφαρμογή της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΥΔΩ από τις τιμολογήσεις των καταναλωτών, από όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα γίνει στο τέλος του μηνός Ιουνίου 2023, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα αρχίσει να γίνεται από την 1η Ιουνίου 2023.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.