Αρ. Απόφασης: 148/2019

Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2019

Θέμα: Tροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 
 
Αίτημα της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
H ΡΑΕΚ αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση Τροποποίησης, την υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδεια Κατασκευής και την υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 Άδεια Λειτουργίας της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
Όπως εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd και να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π27-2009 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:
 
  • αύξηση της ισχύος από 230MW σε 260MW λόγω αναβάθμισης της τεχνολογίας των αδειοδοτημένων μηχανών,
  • εγκατάσταση δύο δεξαμενών υγρών καυσίμων 2000m3 στο χώρο του προτεινόμενου σταθμού που θα προσφέρει την δυνατότητα για αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για 2 ημέρες, 
  • αποθήκευση των υπόλοιπων αναγκαίων καυσίμων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για 8 ημέρες, σε παρακείμενο χώρο, από εταιρεία φύλαξης καυσίμων, η οποία θα μπορεί να προμηθεύει σε 24ωρη βάση τις εγκαταστάσεις του σταθμού με τις εν λόγω ποσότητες καυσίμου. (πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, η αδειούχος εταιρεία οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ αντίγραφο της συμφωνίας φύλαξης και προμήθειας καυσίμων).
 
Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).