ΑρΑπόφασης: 146/2024
 
Ημερομηνία: 24/04/2024
 
Θέμα: Επικαιροποίηση και Ενημέρωση Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος No 3.10.2 Interconnection between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) 
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2024 υπ’ αριθμόν 30/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • H επιστολή των Euroasia Interconnector Ltd και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2023, η οποία απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο εξής «Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ») και την ενημερώνει σχετικά με την κοινή τους απόφαση για αλλαγή του Φορέα Υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10,
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2023, η οποία απευθύνεται προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την οποία καθοδηγεί τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπό την ιδιότητα ως νέο Φορέα Υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10 σε σχέση με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να ολοκληρωθεί η εκχώρηση των δικαιωμάτων, 
 • H επιστολή του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2023, οποία απευθύνεται προς τη ΡΑΕΚ με θέμα «Αίτημα αναθεώρησης και ακύρωσης της Απόφασης ΡΑΕΚ 365/2023»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2023, η οποία απευθύνεται προς τον Euroasia Interconnector Ltd, με θέμα «Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ‘Euroasia Interconnector’ EKE 3.10»,
 • H επιστολή του Euroasia Interconnector Ltd ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2023, η οποία απευθύνεται προς τις ΡΑΕΚ και ΡΑΕΥΥ, με θέμα «Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ‘Euroasia Interconnector’ EKE 3.10»,
 • H επιστολή του EUTSO Ltd (Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης ΕΚΕ 3.10.2) ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023, η οποία απευθύνεται προς τη ΡΑΕΚ με θέμα «Προτεινόμενη μεταβίβαση της άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης  για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου (Κοφίνου) και Ελλάδας (Κρήτης)»,
 • Η επιστολή του Euroasia Interconnector Ltd (Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ΕΚΕ 3.10.2) ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023, η οποία απευθύνεται προς τη ΡΑΕΚ, με θέμα «Προτεινόμενη μεταβίβαση της άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης  για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου (Κοφίνου) και Ελλάδας (Κρήτης)»,
 • H επιστολή του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τις ρυθμιστικές αρχές ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ  με θέμα «Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου ΕΚΕ 3.10»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Προτεινόμενη μεταβίβαση της Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου (Κοφίνου) και Ελλάδας (Κρήτης)»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Προτεινόμενη μεταβίβαση της Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου (Κοφίνου) και Ελλάδας (Κρήτης)»,
 • Η επιστολή του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τις Ρυθμιστικές Αρχές ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ με θέμα «Ρυθμιστικές εκκρεμότητες σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ»,
 • H επιστολή των ΡΑΕΚ και ΡΑΕΥΥ ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τους Euroasia Interconnector Ltd και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Έργο κοινού ενδιαφέροντος Νο.3.10»,
 • H επιστολή του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τις ρυθμιστικές αρχές ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ με θέμα  «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10 (5η Λίστα ΕΚΕ)»,
 • H επιστολή των ΡΑΕΚ και ΡΑΕΥΥ ημερομηνίας 5 Απριλίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Έργο κοινού ενδιαφέροντος Νο.3.10» και με την οποία καλείται ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να υποβάλει τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συνάψει με τον EuroAsia Interconnector Ltd, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, 
 • H επιστολή του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ημερομηνίας 8 Απριλίου 2024, η οποία απευθύνεται προς τις ρυθμιστικές αρχές ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ με θέμα  «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10 (5η Λίστα ΕΚΕ)» με την οποία υποβάλλονται σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και 
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕΥΥ ημερομηνίας 23 Απριλίου 2024, με την οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕΚ η υπογεγραμμένη από τη ΡΑΕΥΥ Συμφωνία μεταξύ της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕΥΥ με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy, waste and water (RAAEY) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to the designation of «THE INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A.» (ADMIE S.A. / IPTO S.A.) as the project promoter of the project of common interest 3.10.2  “Interconnection between Kofinou (cy) and Korakia-Crete (gr)”, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2024. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • Το άρθρο 6(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για την προώθηση της ρυθμιστικής συνεργασίας,
 • Το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων με διασυνοριακό αντίκτυπο,
 • Τη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού του Κόστους (Συμφωνία CBCA) μεταξύ της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) με αριθμό 3.10.2 «Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτη (EL)» και 3.10.3 «Εσωτερική Γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτη και Αττικής (EL)»,
 • Την Απόφαση Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) και No 3.10.3 Internal Line Between Korakia, Crete and Attica Region (EL) της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 216/2017, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017,
 • Τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to clarifications and updates related to the Cross-Border Cost Allocation Agreement, of 10 October 2017, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389», ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021,
 • Την Απόφαση Επικαιροποίησης και Ενημέρωσης της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL), υπ’ αριθμό 136/2021 ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021, 
 • Τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) following thε Commission delegated Regulation (EU) 2022/564 with regards to revision and updates related to the Cross-Border Cost Allocation agreement, of 10 October 2017 and the Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) of 23 Αpril 2021, following the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/389», ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023,
 • Την Απόφαση Επικαιροποίησης και Ενημέρωσης της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL), υπ’ αριθμό 240/2023, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023, 
 • Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/564 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον οποίο το ΕΚΕ 3.10 γνωστό ως ‘Euroasia Interconnector’  περιλαμβάνει τα ΕΚΕ υπ’ αριθμό 3.10.1 - Διασύνδεση μεταξύ Χαδέρα (IL) και Κοφίνου (CY) και 3.10.2 - Διασύνδεση Κοφίνου (CY) και Κορακιά, Κρήτη (EL), 
 • Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) (…/…) C(2023) 7930 final της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος και έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον οποίο  περιλαμβάνεται η δέσμη Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας [που επί του παρόντος είναι γνωστή ως EuroAsia Interconnector], η οποία περιλαμβάνει τα ΕΚΕ 2.6.1 διασύνδεση μεταξύ Hadera (IL) και Kofinou (CY) (αριθ. 3.10.1 στον πέμπτο κατάλογο ΕΚΕ) 2.6.2 διασύνδεση μεταξύ Kofinou (CY) και Korakia, Crete (EL) (αριθ. 3.10.2 στον πέμπτο κατάλογο ΕΚΕ),
 • Τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ΡΑΕΚ και ΡΑΕΥΥ με τον ΑΔΜΗΕ στις 30 Οκτωβρίου 2023, στις 30 Ιανουαρίου 2024, στις 5 και 27 Μαρτίου 2024, και
 • Τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας να τερματίσουν την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου υποστηρίζοντας την υλοποίηση ΕΚΕ 3.10 ‘Euroasia Interconnector’ με στόχο να συνεργαστούν μέσω των αρμόδιων αρχών τους στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 διασφαλίζοντας την τεχνική διαλειτουργικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης (ΕΚΕ 3.10.2) με την Εσωτερική Γραμμή Κρήτης-Αττικής HVDC του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η Συμφωνία μεταξύ της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕΥΥ με τίτλο « Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy, waste and water (RAAEY) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to the designation of «THE INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A.» (ADMIE S.A. / IPTO S.A.) as the project promoter of the project of common interest 3.10.2  “Interconnection between Kofinou (cy) and Korakia-Crete (gr)”, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2024, που απέστειλε η ΡΑΕΥΥ προς τη ΡΑΕΚ στις 23 Απριλίου 2024 για την δική της υπογραφή, περιλαμβάνει τα συμφωνημένα και από τις δύο ρυθμιστικές αρχές, επικαιροποποιημένα και αναθεωρημένα θέματα σχετικά με την εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού του Κόστους (CBCA) για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης (ΕΚΕ 3.10.2 5η Λίστα) από τον Euroasia Interconnector Ltd στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
 • Το έργο έχει φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας, 
 • Από τις διαβουλεύσεις της ΡΑΕΚ με τη ΡΑΕYY στο πλαίσιο αξιολόγησης των νέων δεδομένων και εξελίξεων που έχουν να κάνουν με το ΕΚΕ 3.10.2 σε σχέση με την αλλαγή του Φορέα Υλοποίησης και την εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον πρώην Φορέα Υλοποίησης «Euroasia Interconnector Ltd» στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δυο ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας CBCA ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017,  εφόσον συνεκτιμήθηκε παράλληλα ότι:
  • υπάρχει συμφωνία μεταξύ του «EUROASIA INTERCONNECTOR LTD» και του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητά του Φορέα Υλοποίησης του έργου, από τον πρώτο στον δεύτερο, 
  • ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πληροί το κριτήριο διαχωρισμού όπως ορίζεται στον όρο 3.2. 4 της Κοινής Απόφασης CBCA της 10.10.2017 και διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες και ετοιμότητα να προωθήσει την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το προχωρημένο επίπεδο ωριμότητας του ΕΚΕ 3.10.2, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ορίζεται ως Υπεύθυνος Προώθησης Έργου PCI 3.10.2 «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΦΙΝΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)» (5ος Ενωσιακός Κατάλογος),
  • η εν λόγω διαδοχή θα τηρεί την αρχή της συνέχειας ως προς τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και ενέργειες, με στόχο την υλοποίηση του έργου και ότι οποιεσδήποτε Αποφάσεις έχουν εκδοθεί από τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με τον πρώην Φορέα Υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10.2  ήτοι τον «Euroasia Interconnector Ltd» ισχύουν και για τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την ιδιότητά του ως νέου Φορέα Υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10.2 «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΦΙΝΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)» (5ος Ενωσιακός Κατάλογος), και
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον έκανε αποδεκτό τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως νέο Φορέα Υλοποίησης του Έργου ΕΚΕ 3.10 (5ος Ενωσιακός Κατάλογος), και 
 • Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν και να επικαιροποιηθούν συγκεκριμένα σημεία της Συμφωνίας CBCA της 10ης Οκτωβρίου 2017 για λόγους διαφάνειας, σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου έτσι ώστε να εκχωρηθούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της συμφωνίας διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους του ΕΚΕ 3.10.2 στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 6(3) του Ν. 130(Ι)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της ΡΑΕΚ και της ΡΑΕΥΥ με τίτλο «Joint Decision of the Hellenic Regulatory Authority for Energy, waste and water (RAAEY) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) with regards to the designation of «THE INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A.» (ADMIE S.A. / IPTO S.A.) as the project promoter of the project of common interest 3.10.2  “Interconnection between Kofinou (cy) and Korakia-Crete (gr)”, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2024, η οποία αφορά επικαιροποποιημένα και αναθεωρημένα θέματα σχετικά με την εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού του Κόστους (CBCA) για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης (ΕΚΕ 3.10.2 5η Λίστα) από τον Euroasia Interconnector Ltd στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, η απόφαση αυτή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες να κοινοποιηθεί και στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.