Αρ. Απόφασης: 145/2022

Ημερομηνία: 24/05/2022

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 10,4MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Frontarico Ltd (ΗΕ 386337), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,3MWp, στο Φ/Σχ. 53/52, στα τεμάχια 94, 95, 96 και 97 στην Παλώδια της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία CYSW Solar World Ltd (ΗΕ 425779), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,9MWp, στο Φ/Σχ. 30/25Ε2, τμήμα 2, τεμάχια 79 στα Ανάγεια και στο Φ/Σχ. 30/25Ε2, τμήμα 3, τεμάχιο 82 στους Εργάτες της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 80 Ltd (ΗΕ 393439), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Φ/Σχ. -/2-275-380, τμήμα 11, τεμάχια 176 και 177 στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Solar Power Ltd (HE 424385), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh στο Φ/Σχ. 32/53W2, τεμάχιο 152, στην Ξυλοτύμβου της επαρχία Λάρνακαςμε διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.