​Αρ. Απόφασης: 143/2020

Ημερομηνία: 08/05/2020

Θέμα:
Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ Αριθμόν Ε1191-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, με εγγυημένη τιμή

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E1191-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, με εγγυημένη τιμή, του Λοίζου Συμεού, εγκατεστημένης ισχύος 0,099MWp, στην Δρομολαξιά της επαρχίας Λάρνακας στην εταιρεία Ecasini Ltd (ΗΕ 386390).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Ecasini Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.