ΑρΑπόφασης: 142/2024
 
Ημερομηνία: 19/04/2024
 
Θέμα: Αίτημα της εταιρείας Haffneve Storage Ltd (ΗΕ 441257) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν KEA1-2023 Άδειας εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και του Κανονισμού 13 της Κ.Δ.Π. 538/2004, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εκδώσουν ειδοποίηση, δυνάμει του Κανονισμού 13(2) της Κ.Δ.Π. 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί στην τροποποίηση κατόπιν σχετικού αιτήματος του αδειούχου της υπ’ αριθμόν KEA1-2023 Άδειας εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για εμπορική χρήση της εταιρείας Haffneve Storage Ltd (ΗΕ 441257) με συστοιχίες μπαταριών και μέγιστη ισχύ εξόδου 25MW και αποθηκευτική ισχύ 100MWh στους Εργάτες της επαρχίας Λευκωσίας, η οποία αφορά την τροποποίηση της μέγιστης ισχύς εξόδου από 25MW σε 32MW.
  2. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Haffneve Storage Ltd (ΗΕ 441257) και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3).
  3. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες, δυνάμει του Κανονισμού 13(2)(γ) της Κ.Δ.Π. 538/2004.