Αρ. Απόφασης: 141/2023

Ημερομηνία: 12/05/2023

Θέμα: 
Μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν E1302-2015 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν E1302-2015 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με εγγυημένη τιμή, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,09984MWp, στα Κούκλια, της επαρχίας Πάφου του ΜΧ στην εταιρεία Ericon Ltd (ΗΕ 441677).
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.