Αρ. Απόφασης: 137/2018

Ημερομηνία: 03/07/2018

Θέμα: Αίτημα για Τροποποίηση της υπ’ Αριθμού Κ58-2018 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
 
  1. Ότι προτείνουν να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμού Κ58-2018 Άδειας Κατασκευής με την προσθήκη 3 νέων όμορων τεμαχίων, στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 136, 245 και 247.
  2. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).
  3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.  
  4. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, κανονισμός 13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22 666 363.