ΑρΑπόφασης: 134/2024
 
Ημερομηνία: 16/04/2024
 
Θέμα: Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής»

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Απριλίου 2024 υπ’ αριθμόν 27/2024 τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023, με θέμα «Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής», Αρ. Εισερχ. 1294/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 748/2023, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής», Αρ. Εξερχ. 2185/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής», Αρ. Εισερχ. 899/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 194/2024, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής», Αρ. Εξερχ. 503/2024,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής», Αρ. Εισερχ. 1355/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 236/2024, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2024, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π.106/2022) – Υποβολή για Έγκριση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 95 έως 98,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π. 106/2022),
 • Την Απόφαση Αρ. 246/2022 με τίτλο «Έγκριση του «Ορίου Ισχύος για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς» Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 με Θέμα «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 154/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς»,
 • Την Απόφαση Αρ. 304/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 29/2024 με τίτλο «Έγκριση του Ενιαίου Συντελεστή «Κόστος Μεταφοράς» σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)», και
 • Την Απόφαση Αρ. 94/2024 με τίτλο «Έγκριση της Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022 «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής» (Κ.Δ.Π. 105/2022)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • H διαμόρφωση της Διαδικασίας Σύνδεσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής, έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 και με βάση τις σχετικές υποδείξεις της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5) σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής»,
 • Η προτεινόμενη Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής που υπέβαλε ο ΔΣΔ εμπίπτει στις πρόνοιες των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και 02/2022, εντούτοις αυτή θα μπορεί να τύχει εφαρμογής με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προβλέπονται και από τις δύο υπό αναφορά Ρυθμιστικές Αποφάσεις. Ως εκ τούτου ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής έως την άρση του μεταβατικού καθεστώτος που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 95 έως 98 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2022 «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής» (Κ.Δ.Π. 106/2022), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της προτεινόμενης Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΔ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Φακ.: ΔΣΔ/326.8, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024, Αρ. Εισερχ. 1355/2024, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ αφού ολοκληρωθούν και εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και Αρ. 02/2022.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις δικές τους ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.