Αρ. Απόφασης: 132/2023

Ημερομηνία: 09/05/2023

Θέμα: 
Αίτημα Ανάκλησης της Υπ’ Αριθμόν Κ68/2020 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 09 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 31/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
  • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ68/2020 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 50MWe, με χρήση ηλιοθερμικής μονάδας αποτελούμενης από 21.065 ηλιοστάτες και ηλιακό πύργο ύψους 210m και καύση φυσικού αερίου για θέρμανση του τηγμένου άλατος, στην περιοχή Καταλυόντα, Λυθροδόντα και Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας,
  • Το αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμόν Κ68/2020 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872), ημερομηνίας 08/12/2022 και Αρ. Εισερχ. 6027/2022,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 309/2023, ημερομηνίας 05/05/2023, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 26 και 32, και
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), και ειδικότερα τον κανονισμό 15.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και διαπίστωσαν ότι η εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872), ήτοι ο ίδιος ο αδειούχος, αιτείται ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ68/2020 Άδειας Κατασκευής καθότι υπέβαλε αίτηση για χορήγηση Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής με φωτοβολταϊκά στα ίδια τεμάχια.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι το αίτημα του αδειούχου  για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ68/2020 Άδειας Κατασκευής είναι βάσιμο καθότι ο αδειούχος έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής με φωτοβολταϊκά στα ίδια τεμάχια. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ68/2020 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 50MWe, με χρήση ηλιοθερμικής μονάδας αποτελούμενης από 21.065 ηλιοστάτες και ηλιακό πύργο ύψους 210m και καύση φυσικού αερίου για θέρμανση του τηγμένου άλατος, στην περιοχή Καταλυόντα, Λυθροδόντα και Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872).
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.