Αρ. Απόφασης: 1279/2015
 
Ημερομηνία: 20/05/2015
 
Θέμα: Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος και Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη :
  1. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & N.143(I)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008 & N.211(I)/2012), και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 91, παράγραφος δ, το οποίο   κατοχυρώνει το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει το μείγμα καυσίμων από το οποίο προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει,  
  2. Τον Περί της προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013,
  3. Τους Περί προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμους του 2006 έως 2012,
  4. Την Ρυθμιστική Απόφαση 02/2010, Κ.Δ.Π 398/2010, «Περί Διαδικασιών Έκδοσης, Διαχείρισης και Μηχανισμού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ»,
  5. Την υπ’ αριθμό Πρακτικού 857/2013 Απόφαση της ΡΑΕΚ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 15ης Μαρτίου 2013, με την οποία καθόρισε τον ΔΣΜΚ Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής,
  6. Την υπ’ αριθμό φακέλου Δ1/310.4/150617 επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 16/03/2015, με την οποία υπέβαλε για έγκριση από τη ΡΑΕΚ το Τεχνικό Εγχειρίδιο της Διαδικασίας Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
  7. Το σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα του Λειτουργού Ενέργειας της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12/05/2015, που παραθέτει τις νενομισμένες Τροποποιήσεις και τα επισυναπτόμενα κείμενα,
και αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και εκτίμησαν ότι η Μεθοδολογία είναι το κυρίως έγγραφο που θέτει το πλαίσιο των ενεργειών που απαιτούνται για τον Υπολογισμό του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Τεχνικό Εγχειρίδιο απορρέει από την Μεθοδολογία και εκτίμησαν περαιτέρω ότι τόσο η Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή όσον και το Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών, και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ανταποκρίνονται στο ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

να εγκρίνουν την προτεινόμενη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή και το απορρέον από αυτή Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών, και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως αυτή τροποποιήθηκε από τη ΡΑΕΚ.