Αρ. Απόφασης: 127/2018
 
Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2018

Θέμα: ​Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, για την έγκριση των νέων διατιμήσεων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας,  
  • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ3/AC/137 ημερομηνίας 23 Μαΐου 2018 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων καταναλωτών και Τιμής για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2018»,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για καταναλωτές, για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Καταναλωτές
  €σ/kWh/ 1€σ
Χαμηλή τάση 0.00025557
Μέση τάση  0.00024971
Ψηλή τάση 
0.00023911
 
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
 
  1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις αντίστοιχες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1€σ
Χαμηλή τάση 0.00024971
Μέση τάση 0.00023911
Ψηλή τάση 0.00023464
 
 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 7.725
Μέση τάση 7.407
Ψηλή τάση 7.273
 
  1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως εφαρμόσει τις αναθεωρημένες ρήτρες καυσίμου και βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουλίου 2018, και
  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Αυγούστου 2018 και μετέπειτα.
  1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.