Αρ. Απόφασης: 122/2020

Ημερομηνία: 14/04/2020


Θέμα: Αιτήσεις Της Εταιρείας Yugen Ltd Για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εφεδρική Μονάδα Ισχύος 1,346MW Στην Περιοχή Βασιλικού Της Επαρχίας Λάρνακας

Αιτήσεις της εταιρείας Yugen Ltd για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,346ΜW, για τις ανάγκες της εταιρείας, στα Φ/Σχ.(55/28, 55/29, 55/36, 55/37), στα τεμάχια 135, 191, 143, 417, 418, 420, 422, 518 και 576, στην περιοχή Βασιλικού, της επαρχίας Λάρνακας.

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις της εταιρείας Yugen Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγηθούν στην εταιρεία Yugen Ltd Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,346ΜW, για τις ανάγκες της εταιρείας, στα Φ/Σχ.(55/28, 55/29, 55/36, 55/37), στα τεμάχια 135, 191, 143, 417, 418, 420, 422, 518 και 576, στην περιοχή Βασιλικού, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Οι Άδειες στον δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.