Αρ. Απόφασης: 121/2017
 
Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017
 
Θέμα: Ορισμός Ορίου (Κατωφλίου) για τους Προμηθευτές για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού 


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80 (3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική της Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
  • Τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕΚ κατά τη δημοσίευση του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης 03/2017 περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» που λήφθηκαν από συμμετέχοντες και οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού, 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την πρόνοια όπου αναφέρεται ότι «Ένας Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στη χονδρική αγορά ως Προμηθευτής, μόνο αν έχει συνάψει συμβάσεις για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες με συνολική συμφωνημένη ισχύ πάνω από ένα κατώφλι το οποίο θα ρυθμίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ», 
  • Την απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 με την οποία εκδόθηκαν λεπτομερείς Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, όπου στο Κεφάλαιο Ε: Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, Παράγραφος 2.1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρεται ότι «Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν ως Προμηθευτές εκπροσωπώντας Κανονικούς Μετρητές Απορρόφησης Ενέργειας, μόνο εφόσον έχουν συνάψει συμβάσεις για προμήθεια Ενέργειας σε Καταναλωτές με συνολική συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη από ένα όριο (κατώφλι), το οποίο ορίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ», 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Τον ορισμό του ορίου (κατωφλίου) σύναψης συμβάσεων για προμήθεια Ενέργειας σε Καταναλωτές με συνολική συμφωνημένη ισχύ, για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού για Προμηθευτές, στα 10 MW.
 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού.