Αρ. Απόφασης: 120/2023

Ημερομηνία: 21/04/2023

Θέμα:
 10 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 22,91MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Keria Energy Ltd (ΗΕ 435148), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 4,05MW και αποθηκευτική ισχύ 1,35MWh στο Φ/Σχ. 52/39, τεμάχια 145,43,54,52,158,151,157 στην Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Eunice Wind Park Holdings (Intl) Ltd (ΗΕ 124964), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,1MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 3MW και αποθηκευτική ισχύ 1MWh στο Φ/Σχ. 52/01, τεμάχια 234, 590, 591, 233, 592 στα Χολέτρια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία DMCON LTD (ΗΕ 410652), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 2-273-381, τεμάχιο 220 τμήμα 7 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία DMCON LTD (ΗΕ 410652), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 2-273-381, τεμάχιο 220 τμήμα 7 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 70 Ltd (ΗΕ 388831), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp στο Φ/Σχ. 50/58, τεμάχια 195,212,342,343,192 στην Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd (ΗΕ 194374), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 8MWh στο Φ/Σχ. 50/45, τεμάχιο 11 στο Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 98 Ltd (ΗΕ 434856), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,8MWp στο Φ/Σχ. 2-241-353, τεμάχιο 311 τμήμα 2 στην Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Βioland Ρroject 93 Ltd (ΗΕ 434481), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp στο Φ/Σχ. 2-280-379, τεμάχιο 409 τμήμα 12 στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 98 Ltd (ΗΕ 434856), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp στο Φ/Σχ. 2-241-352, τεμάχια 332, 339 τμήμα 2 στην Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 98 Ltd (ΗΕ 434856), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,31MWp στο Φ/Σχ. 50/58, τεμάχιο 282 τμήμα 2 στην Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.