Αρ. Απόφασης: 119/2017
 
Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017
 
Θέμα: Μεθοδολογία για τον Υπολογισμό της Μηνιαίας Μέσης Σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2017   


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80 (3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
  • Τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕΚ κατά τη δημοσίευση του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης 03/2017 περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» που λήφθηκαν από συμμετέχοντες και οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού, 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 που αναφέρεται στη συγγραφή μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της μηνιαίας μέσης σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ), 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Την έκδοση μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της μηνιαίας μέσης σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) όπως δίνεται στο Παράρτημα Ι.
 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε πρώτο στάδιο, η οποία είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιείται ανάλογα με απόφαση της ΡΑΕΚ.