Αρ. Απόφασης: 117/2020

Ημερομηνία: 10/04/2020


Θέμα: Αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμό ΑΠ5-2007 Άδειας σταθμού Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, μη συνδεδεμένης με το δίκτυο, της εταιρείας Λατομεία Φαρμακά Λτδ

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό ΑΠ5-2007 Άδεια σταθμού Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, μη συνδεδεμένου με το δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MW, της εταιρείας Λατομεία Φαρμακά Λτδ.
  2. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  3. Να επιδώσουν στον κάτοχο Άδειας τελική ειδοποίηση ανάκλησης.
  4. Η Απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στο Τμήμα Τελωνείων, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.