Αρ. Απόφασης: 116/2024

Ημερομηνία: 05/04/2024

Θέμα: 
Ανάκληση Ε4219-2023 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε4219-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,413MWp, στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630).
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.