Αρ. Απόφασης: 113/2022

Ημερομηνία: 03/05/2022

Θέμα: 
Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγομένης Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Περίοδο 2022 – 2030

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 03 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 25/2022, τέθηκαν ενώπιον Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • Η επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/220829, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2021, με την οποία υπέβαλε την εισήγηση του που αφορά στο εν λόγω θέμα, Αρ. Εισερχ. 1115/2022,
  • Τo Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 249/2022, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
  • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 101 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης»,
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 138/2019 με την οποία εγκρίθηκε η «Μεθοδολογία Μακροχρόνιας Πρόβλεψης Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος».
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 101 του Ν.130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και έκριναν ότι η υποβληθείσα εισήγηση αναθεώρησης είναι στη βάση της εγκριθείσας μεθοδολογίας, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση της εισήγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή του ΔΣMK με στοιχεία ΔΣ2/802.3/220829, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2022.
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης και των σχετικών γραφικών παραστάσεων «Πρόβλεψη Ετήσιας Συνολικής Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας 2022-2030» και «Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Ηλεκτρικής Ισχύος 2022-2030» (Παράρτημα Ι και ΙΙ) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.