Αρ. Απόφασης: 111/2023

Ημερομηνία: 11/04/2023

Θέμα: Αίτημα Μεταβίβασης της Υπ’ Αριθμόν Ε3516/2022 Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε3516/2022 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας της εταιρείας Geisel Ltd (ΗΕ 237663) στην εταιρεία D.T.D. Logistics Ltd (ΗΕ 422316).
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.