Αρ. Απόφασης: 110/2023

Ημερομηνία: 11/04/2023

Θέμα: Καθορισμός Πλαισίου Αδειοδότησης για τη Διεξαγωγή της Δραστηριότητας Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023 υπ’ αριθμόν 27/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2022, με θέμα «Υποβολή Προσχεδίων Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί» και «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί» στο Υπουργικό Συμβούλιο», Αρ. Εξερχ.: 1033/2022,
 • Τα δημοσιεύματα στον τύπο για "παράνομη μεταπώληση και διανομή ρεύματος σε εστίες και εμπορικά κέντρα" (Συνημμένο Ι).
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 26(1)(ε), 28, 29, 30, 56 και 142,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), 
 • Την Απόφαση Αρ. 279/2022 της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2022, με θέμα «Καθορισμός Πλαισίου Αδειοδότησης για τη Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων που Προνοούνται στο άρθρο 26 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου», 
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ έχει ετοιμάσει και αποστείλει από τις 22 Ιουνίου 2022 στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδια νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών, στους οποίους καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης, τα έντυπα υποβολής αίτησης και οι πρότυποι όροι όλων των τύπων αδειών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 του Ν.130(Ι)/2022, 
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ έχει ετοιμάσει και αποστείλει από τις 22 Ιουνίου 2022 στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδια νέων Κανονισμών Τελών Αδειών, στους οποίους καθορίζονται τα τέλη αδειών για όλους τους τύπους άδειας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 του Ν.130(Ι)/2022,
 • Την Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2023 με τίτλο «Η ΡΑΕΚ ενημερώνει για προστασία των καταναλωτών - Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για Κλειστό Σύστημα Διανομής».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Σύμφωνα με τον Ν.130(Ι)/2021, η διαδικασία, ο τύπος καθώς και τα τέλη για την έκδοση αδειών καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του άρθρου 138 του Ν.130(Ι)/2021,
 • Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), δεν συμπεριλαμβάνουν τον τύπο και τα τέλη για τη δραστηριότητα του Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής που προβλέπεται στο άρθρο 26(1)(ε) του Ν.130(Ι)/2021,
 • Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του Ν.130(Ι)/2021, «Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος Διανομής σημαίνει τον φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού συστήματος διανομής, ο οποίος κατέχει άδεια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 και έχει τα ίδια καθήκοντα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες με τον ΔΣΔ».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Καθότι οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), δεν συμπεριλαμβάνουν τους τύπους και τα τέλη για τη δραστηριότητα του Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής, υπάρχει η ανάγκη για καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης της δραστηριότητας αυτής μέχρι την ψήφιση των νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών και Τελών Αδειών, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να έχει το δικαίωμα να διεξάγει την εν λόγω δραστηριότητα.
 
Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, και τηρουμένων αναλογικά των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 467/2004), τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ το έντυπο υποβολής αίτησης για χορήγηση της άδειας Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής που προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με το Παράρτημα I, το οποίο θα ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών.
 2. Να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ τους πρότυπους όρους της άδειας Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής που προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, οι οποίοι θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νέων Κανονισμών Έκδοσης Αδειών.
 3. Να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ τα τέλη αίτησης, τα ετήσια τέλη, τα τέλη τροποποίησης και τα τέλη μεταβίβασης για την άδεια Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής που προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Απόφασης, τα οποία θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νέων Κανονισμών Τελών Αδειών.