Αρ. Απόφασης: 107/2019
 
Ημερομηνία: 19 Απριλίου 2019

Θέμα: Υποβολή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Παραμέτρων και Παράμετροι των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.2

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 250/2017 της 28ης Νοεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/160-2019, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2019 προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή των Μεθοδολογιών και Παραμέτρων της Μεταβατικής Ρύθμισης οι οποίες υποβάλλονται από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) έκδοση 1.2,
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/190377, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία υπέβαλε για έγκριση τις Αριθμητικές Τιμές Παραμέτρων Μεταβατικής Ρύθμισης, την Μεθοδολογία Υπολογισμού Μηνιαίων Συντελεστών Απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς, τις Μεθοδολογίες Υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου, και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 6 Μαρίου 2019 και το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2019 με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις επι των υποβληθεισών παραμέτρων και μεθοδολογιών,
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/190783, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2019, με την οποία υπέβαλε αναθεωρημένη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μηνιαίων Συντελεστών Απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και διευκρινίσεις σε σχέση με τις Μεθοδολογίες Υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου, και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων: 
A/A Παράμετρος Τιμή
1 Συντελεστής Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας (VF)  0
2 Ελάχιστη τιμή του συντελεστή διάρκειας (DFmin) 0.9
3 Αριθμός μηνών που ο συντελεστής διάρκειας παίρνει την ελάχιστη τιμή (API) 24 μήνες
4 Αύξηση στην κάλυψη εγγύησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της εγγύησης (PFI) 1%
5 Πίνακας συντελεστών απωλειών Μεταφοράς και μεθοδολογία υπολογισμού Σημείο (3) της παρούσας Απόφασης
6 Μηνιαίος συντελεστής φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) Σημείο (4) της παρούσας Απόφασης
7 Ελάχιστο ποσό κάλυψης εγγύησης  Σημείο (5) της παρούσας Απόφασης
8 Προληπτική αύξηση κάλυψης εγγύησης των Προμηθευτών Σημείο (6) της παρούσας Απόφασης
9 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDP) €15/MWh
10 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού  (UNCP) €20/MWh
11 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (UNCRES) €15/MWh
12 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES) 30%
 
 1. Την απόρριψη των εισηγήσεων του ΔΣΜΚ για τις ακόλουθες παραμέτρους, καθώς ο λόγος που προτείνει ο ΔΣΜΚ τις εν λόγω αλλαγές σε σχέση με τις ήδη εγκεκριμένες παραμέτρους δεν υφίσταται, και τη διατήρηση των ήδη εγκεκριμένων παραμέτρων όπως πιο κάτω:
1 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού (TOLP) 2%
2 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR) 10%
 
 1. Την έγκριση της εισήγησης του ΔΣΜΚ της μεθοδολογίας υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 και τον προτεινόμενο Πίνακα μηνιαίων συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ως ακολούθως:
Μήνας TLFm2019
Ιανουάριος 1,58%
Φεβρουάριος 1,75%
Μάρτιος 1,65%
Απρίλιος 1,79%
Μάιος 1,89%
Ιούνιος 1,90%
Ιούλιος 1,87%
Αύγουστος 1,86%
Σεπτέμβριος 1,90%
Οκτώβριος 1,88%
Νοέμβριος 1,65%
Δεκέμβριος 1,53%
Ετήσιος 1,76%
 
 1. Την έγκριση του μηνιαίου συντελεστή φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) ως εξής:
Μήνας Μέσος μηνιαίος συντελεστής (CFg)
1 72%
2 62%
3 59%
4 54%
5 60%
6 71%
7 94%
8 93%
9 81%
10 66%
11 57%
12 70%
Ετήσιος 70%
 
Η μεθοδολογία υπολογισμού επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2.
 
 1. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3.
 2. Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού της προληπτικής αύξησης κάλυψης εγγύησης των Προμηθευτών, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4.
 3. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1 με 6 της εν λόγω απόφασης, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ (Cftech) και των προμηθευτών (Cfo), καθώς και τις τιμές της διακύμανσης της συνολικής Παραγωγής του μήνα m ως προς την σταθμισμένη Ετήσια συνολική Παραγωγή (p_(m_y )). 
 4. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 5. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.