Αρ. Απόφασης: 107/2018
 
Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2018
 
Θέμα: Τροποποίηση στις κλείδες επιμερισμού Κοινών Εξόδων

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών».
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Την Απόφαση Αρ. 1232/2015 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες, που είχαν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΑ4/AC/137 ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, με την οποία η υποβλήθηκαν αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού για τα πιο κάτω για έγκριση από τη ΡΑΕΚ:
  • Κόστος/ Έσοδα/ Παθητικό/ Ενεργητικό Κέντρου Διοίκησης,  
  • Κοινά Έξοδα/ Έσοδα/ Ενεργητικό/Παθητικό Περιφερειών, 
  • Κόστος/ενεργητικό Αποθηκών Διανομής,
  • Κόστος/ Ενεργητικό/Παθητικό του κέντρου τηλεξυπηρέτησης,
  • Κοινό κόστος Επιχειρηματικών Μονάδων
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/402-2018 ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018 προς την ΑΗΚ, με την οποία ζητήθηκαν στοιχεία αναφορικά με το κόστος που θα κατανεμηθεί στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες βάσει Συμφωνιών Παροχής Υπηρεσιών και το ποσό που θα κατανεμηθεί χρησιμοποιώντας κλείδες επιμερισμού, για το έτος 2017,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΛ/AC/137/A1196742 ημερομηνίας 16 Απριλίου 2018, στην οποία, μεταξύ άλλων, η ΑΗΚ αναφέρει ότι το κόστος του κέντρου Διοίκησης το οποίο έχει χρεωθεί στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες βάσει Συμφωνιών Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), Συμφωνιών Παροχής Προσωπικού (ΣΠΠ) και Συστάσεων Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) δεν μπορεί να εξαχθεί άμεσα από το λογιστικό σύστημα SAP,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των αναθεωρημένων κλείδων επιμερισμού όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΑ4/AC/137 ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018.
 2. Να υποδείξουν στην ΑΗΚ ότι οι κλείδες επιμερισμού υπόκεινται σε επιπρόσθετο έλεγχο στα πλαίσια του ελέγχου της εφαρμογής του Λειτουργικού και Λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.
 3. Να υποδείξουν στην ΑΗΚ ότι η ΡΑΕΚ αναμένει πως με την εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών», με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ όπως βρει εναλλακτική λύση ή/και προβεί σε αναβάθμιση του λογιστικού συστήματος της ΑΗΚ για την ετοιμασία και έλεγχο των Χωριστών Λογαριασμών, το πρόβλημα που υπάρχει για την εξαγωγή του κόστους το οποίο χρεώνεται στις ΒΡΔ βάσει ΣΠΥ, ΣΠΠ και ΣΟΕ από το λογιστικό σύστημα, θα επιλυθεί πλήρως.