Αρ. Απόφασης: 104/2020
 
Ημερομηνία: 19/03/2020
 
Θέμα: Μείωση στην Τελική Τιμή Ηλεκτρισμού
 
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 20/2020, τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Η πολιτική απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρισμού που κοινοποιήθηκε στην ΡΑΕΚ με επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Αρ. Φακ.: Υ.Ο.10.01.028, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2020, με θέμα «Μείωση Τιμής Ηλεκτρικού Ρεύματος».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2020 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2020 «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020»,
 • Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020 με θέμα «Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19» η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Μαρτίου 2020, Παράρτημα Τέταρτο – Μέρος (Ι), τεύχος 4664, αρ. γνωστ. 236,
 • Την αυξανόμενη εξάπλωση του ιού COVID-19 στη Δημοκρατία και τα σχετικά  μέτρα έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκαν στις 15 Μαρτίου 2020 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
  • Σχέδιο Αναστολής Εργασιών σε αριθμό επιχειρήσεων,
  • Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε εργαζόμενους με οδηγίες ή εντολή των Αρχών,
  • Τη διαπίστωση ότι η οικονομία της Κύπρου, όπως και όλες οι οικονομίες της ευρωζώνης, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19, ενός ιού που δεν γνωρίζει σύνορα,  
  • Τη διαπίστωση ότι το εύρος των οικονομικών συνεπειών αυτής της πρωτοφανούς και μη αναμενόμενης κρίσης δεν μπορεί στο παρόν να προβλεφθεί, ενόσω η κατάσταση βρίσκεται υπό εξέλιξη, και
  • Τη διαπίστωση ότι γίνονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μετριασθούν όπου είναι δυνατόν οι συνέπειες των μέτρων όπου αναμφίβολα συνεπάγονται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις δοκιμάζοντας τις συλλογικές αντοχές των πολιτών.
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η ΑΗΚ είχε ταμειακά αποθέματα ύψους περίπου €400 εκ., τα οποία έχουν ανακτηθεί από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, εκτίμησαν ότι μείωση στις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού και δεν θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην Αγορά Ηλεκτρισμού επειδή κανένας άλλος κάτοχος άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
​ 
 1. Την μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο (2) μηνών, με τον πιο κάτω τρόπο:
  (α) Μείωση όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 05/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
  (β) Μείωση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 01/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
 2. Τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την μείωση των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) δεν θα ανακτηθούν κατά την υπόλοιπη περίοδο της παρούσας Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου ούτε κατά την επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου αλλά θα καλυφθούν από τα ταμειακά αποθέματα της ΑΗΚ.
 3. Η έκπτωση που θα δοθεί να φαίνεται διακριτά στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που εκδίδονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας της ΑΗΚ.
 4. Η μείωση του 10% επί όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) να εφαρμοστεί:
  (α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Μαρτίου 2020, και
  (β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020.
 5. Η παρούσα Απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν από το τέλος των δύο μηνών εφαρμογής της, ανάλογα με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.