Απόφαση Αρ. 1034 / 2014

Ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2014

Θέμα: Μείωση στις Διατιμήσεις της ΑΗΚ


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
 • την Ρυθμιστική Απόφαση 01/2006 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού,
 • την Ρυθμιστική Απόφαση 01/2014 Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων και Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ για το 2014,
 • τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ,
 • την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού,
 • την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ,
 • την Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση της οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 05/02/2013,
 • την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Μαϊου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες,
 • την επιστολή της ΑΗΚ προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 19 Απριλίου 2013, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ,βάση της οποίας η ΑΗΚ ανέμενε πλεόνασμα ύψους €12εκ. για το 2013,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013  με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2013 το κέρδος από εργασίες είναι €34,5εκ., με μέση απόδοση 2%, και το προϋπολογιζόμενο πλεόνασμα του έτους ήταν €11,8εκ., και στην οποία η ΑΗΚ αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει την παραχώρηση οποιασδήποτε μείωσης στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.
 • την Απόφαση 906/2013 της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για ακόμα δύο μήνες,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013  με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ζήτησε την κατάργηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης του 5% καθώς δεν μπορούσε, όπως υποστήριξε, να αντέξει περαιτέρω μειώσεις στα καθαρά της έσοδα,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για το ποσό της συνολικής μείωσης στα έσοδα της για τους 4 μήνες Απρίλιος 2013 – Αύγουστος 2013 που προήλθε από τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση του 5% στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ,
 • την Απόφαση 944/2013 της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για ακόμα δύο μήνες,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013  με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για το ποσό της συνολικής μείωσης στα έσοδα της για τους 6 μήνες Απρίλιος 2013 – Οκτώβριος 2013 που προήλθε από τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση του 5% στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ, και στην οποία η ΑΗΚ ζήτησε τον τερματισμό της έκτακτης προσωρινής μείωσης,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2013, στην οποία η ΑΗΚ παρέθεσε στοιχεία που είχε ζητήσει η ΡΑΕΚ αναφορικά με την μείωση λειτουργικών δαπανών της ΑΗΚ,
 • την Απόφαση 973/2013 της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επέκταση της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για ακόμα δύο μήνες,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013 με θέμα την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στην οποία η ΑΗΚ ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για το ποσό της συνολικής μείωσης στα έσοδα της για τους 8 μήνες Απρίλιος 2013 – Δεκέμβριος 2013 που προήλθε από τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση του 5% στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ, και στην οποία η ΑΗΚ ζήτησε τον τερματισμό της έκτακτης προσωρινής μείωσης, 
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013, βάση της οποίας το πραγματικό πλεόνασμα της ΑΗΚ για τους 10 μήνες του 2013 ήταν €74,2εκ., ενώ το αναμενόμενο πλεόνασμα για ολόκληρο το έτος 2013 είναι €78εκ., και επομένως πολύ ψηλότερο από το αρχικό αναμενόμενο πλεόνασμα,
 • το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΑΗΚ δεν έχει υποβάλει το ζητούμενο ΜΣΚΚ παρά την Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 823/2012, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Δεκεμβρίου 2012, και στην οποία η ΡΑΕΚ είχε δώσει εντολή στην ΑΗΚ να προχωρήσει στον υπολογισμό και να της κοινοποιήσει το Μέσο Σταθμικό Κόστους Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) της ΑΗΚ για κάθε μία ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής.
 • τους υπολογισμούς που έγιναν από τη ΡΑΕΚ με τη βοήθεια των Συμβούλων της για το έτος 2012 κατά το οποίο η ΑΗΚ είχε κέρδος εργασιών €100,1 εκ. και μέση απόδοση κεφαλαίου για τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής 6,93% (οι σχετικοί υπολογισμοί κοινοποιήθηκαν στην ΑΗΚ με επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013),
 • την εκτίμηση της ΡΑΕΚ ότι η απόδοση επί του απασχολούμενου κεφαλαίου για ολόκληρο το έτος 2013 θα είναι σε παρόμοια επίπεδα με το 2012, αφού το αναμενόμενο κέρδος εργασιών της ΑΗΚ για το 2013 (επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013), μετά την αφαίρεση της μείωσης των εσόδων λόγω των αποφάσεων της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση μέχρι και τον Νοέμβριο του 2013 ύψους περίπου €21εκ. , υπολογίζεται σε €102εκ.,
 • την Απόφαση 1004/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, βάσει των οποίων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5% που είχε αποφασιστεί με τις πιο πάνω αποφάσεις της ΡΑΕΚ, σε 8% για τους μηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2014, με ισχύ για δύο μήνες,
 • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Απόφαση 1004/2013 της ΡΑΕΚ για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, με την οποία η ΑΗΚ κάλεσε τη ΡΑΕΚ να αιτιολογήσει την Απόφαση της,
 • την απαντητική επιστολή της ΡΑΕΚ προς την πιο πάνω επιστολή, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, στην οποία επεξηγούνται οι πιο πάνω αποφάσεις της ΡΑΕΚ για έκτακτη προσωρινή μείωση στις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ,
 • το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΡΑΕΚ δεν έλαβε ενημέρωση για τα πραγματικά αποτελέσματα του 2013 από την ΑΗΚ, παρά το ότι ζήτησε προσχέδιο οικονομικών καταστάσεων της ΑΗΚ για το 2013 με επιστολή της ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2014, 

Αποφασίζουν 

τα ακόλουθα:
 
 1. την ακύρωση της Απόφασης 1004/2013 και συνεπώς την κατάργηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 8% που επιβλήθηκε με την Απόφαση αυτή,
 2. την επιβολή μόνιμης μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 8%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών  με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν  να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 2014, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Μαρτίου 2014.
 3. Την επανεξέταση και ενδεχομένως διαφοροποίηση από τη ΡΑΕΚ της Απόφασης για μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν και εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, όσο αφορά το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.