Αρ. Απόφασης: 103/2023

Ημερομηνία: 07/04/2023

Θέμα: Αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς, Υπ. Αριθμόν 4442

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 4442 αίτηση της κα. Α.Π. για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 46/26, τεμάχιο 1424 στην Πεντάλια, της επαρχίας Πάφου.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.