Αρ. Απόφασης:  103/2021

Ημερομηνία: 26/03/2021 

Θέμα: 
Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021 – 2030

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2021 υπ’ αριθμόν 22/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.18/203099, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2021 – 2030 καθώς και τα απορρέοντα της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε επί του προσχεδίου ΔΠΑΣΜ 2021-2030,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021 και Αρ. Φακ.: 07.05.02.01,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.03.01/123-21 ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2021, με την οποία έδωσε οδηγίες:
  • Όπως επανεξετάσει και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και υποβάλει αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς»,
  • Όπως το νέο έργο (Νέος Υ/Σ «Νέος Βασιλικός» 132 kV GlS ΔΖ 3150 Α 40 kA) το οποίο η ΡΑΕΚ συμφωνεί με τη θέση του ΔΣΜΚ ότι είναι ύψιστης σημασίας, πρέπει να λάβει πολύ ψηλή προτεραιότητα με την έναρξη των σχετικών εργασιών εντός του τρέχοντος έτους, στα πλαίσια αποφυγής οποιωνδήποτε καθυστερήσεων, και να συνεχίσει τις εργασίες που αφορά το εν λόγω έργο μέχρι την έγκριση του προτεινόμενου ΔΠΑΣΜ.
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.18/210537, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ 2021 – 2030,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2021 και Αρ. Φακ.: 04.03.01.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 63,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 105/2020 «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ΔΠΑΣΜ 2020 – 2029. 
 • Τη σοβαρή καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί σχετικά με την προώθηση για εγκαθίδρυση του νέου Υ/Σ «Νέος Βασιλικός» 132 kV GlS, έργο το οποίο η ΡΑΕΚ είχε ήδη στο παρελθόν καταδείξει τη σοβαρότητα και αναγκαιότητά του ενόψει της εξελικτικής πορείας της συμβατικής παραγωγής στα πλαίσια ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος. 
 • Την προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον ΔΣΜΚ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2021-2030 στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα επόμενα ΔΠΑΣΜ αναμένονται να είναι πλήρως εναρμονισμένα με αυτήν.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 63(3) του Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του αναθεωρημένου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021 με Αρ. Πρωτ. ΔΣ31/210.4.18/210537.
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ούτως ώστε το έργο «53» - Νέος Υ/Σ «Νέος Βασιλικός» 132 kV GIS ΔΖ 3150 A 40 kA, προχωρήσει προς πλήρη υλοποίηση του χωρίς καθυστέρηση και τοποθετώντας το ως έργο ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας.  
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση του ΔΠΑΣΜ από τον ΔΣΜΚ, βάση της ΡΑ Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020), στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η εν λόγω δημοσίευση θα πρέπει να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αναφορά στη ΡΑ Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020), καθώς και διευκρίνηση ότι το εν λόγω ΔΠΑΣΜ δεν είναι πλήρως εναρμονισμένο με αυτή. Η μορφή του δημοσιευμένου ΔΠΑΣΜ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΣΜΚ.
 5. Στο πλαίσιο για όσο το δυνατό μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς.
 6. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.