​​Αρ. Απόφασης: 100/2018

Ημερομηνία: 27/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
 1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Χάρη Νικολαΐδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1ΜWp, στο Φ/Σχ. 52/38, τεμάχιο 10 στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού (Πάρκο 2) σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,99ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/06, τεμάχιο 226 και στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 96 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,91ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 97 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,79ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 97 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,05ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 97 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,915ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 97 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/15, τεμάχιο 120 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,78ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/15, τεμάχια 60 και 120 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,58ΜWp, στο Φ/Σχ. 40/15, τεμάχιο 7 στο Αβδελλερό της επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία GHUP Lofou PV Park Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 47/60, τεμάχιο 617 στον Άγιο Θεράποντα της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία API Energy Solution Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,0504MWp, στο Φ/Σχ. 30/63W2, τμήμα 4 τεμάχιο 248 στο Πέρα Χωριό Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Ηλεκτρική Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W1, τμήμα 3 τεμάχιο 218 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
   
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.